Snel naar:

Teamscholing Neurorevalidatie (TSNR): uitgebreide informatie

Teamscholing Neurorevalidatie

Doelen
Er wordt een volledig behandelteam geschoold in bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis. Ook andere instellingen zijn mogelijk, bijv. verstandelijk gehandicapten, thuiszorg, mytylschool). Naast bevordering van de individuele deskundigheid ligt een sterke nadruk op het functioneren als team: gezamenlijk een probleemanalyse maken en een zinvolle behandeling ontwerpen. Iedere discipline binnen het behandelteam speelt een actieve rol bij de aanpak van de problemen van de patiënt. In tegenstelling tot multidisciplinair functioneren, waarbij ieder “zijn eigen dingen” doet, gaat het hier vooral om interdisciplinair functioneren: de grenzen van de disciplines worden overschreden, men spreekt elkaar aan op aanpak en werkwijze, streeft naar consensus en iedereen bewaakt kritisch de relatie met het discipline-overstijgende einddoel: de kwaliteit van leven en wensen van de patiënt.

De deelnemers kennen na de teamscholing:

 • de belangrijkste klinisch toepasbare neurowetenschappelijke concepten
 • de belangrijkste neuroanatomische termen en structuren (ligging en functie)
 • neuropsychologische termen en stoornissen (met de diverse subvormen)
 • principes van functielokalisatie in de hersenen
 • de betekenis en mechanismen van plasticiteit op het gebied van leren, ontwikkeling en herstel
 • de belangrijkste leertheoretische concepten
 • de rol en de functie van de afzonderlijke disciplines in het behandelteam
 • de te hanteren middelen om informatie te vinden (internet, boeken etc.)

De deelnemers kunnen na de teamscholing:

 • communiceren met behulp van professionele terminologie
 • het probleem van de patiënt observeren en beschrijven op functie-, activiteits- en participatie-niveau, en de relaties tussen deze niveaus doorzien
 • een probleemanalyse maken en een verklaringshypothese opstellen
 • een differentiaaldiagnose opstellen
 • een nadere precisering van stoornissen maken en aangeven waarom dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling
 • een interventie ontwerpen en de theoretische fundering hiervan formuleren en verdedigen
 • de besproken “praktijkdiagrammen”  adequaat hanteren
 • uitleg geven aan patiënt of partner/familie in begrijpelijke taal
 • boeken en tijdschriften hanteren voor informatie op het gebied van de neurorevalidatie

Basisopzet
De volledige teamscholing Neurorevalidatie bestaat uit 4 modules van 3 dagen, die direct achter elkaar of gespreid over langere tijd kunnen worden georganiseerd. De complete teamscholing duurt dus 12 dagen. Gezien het verloop in de bezetting van behandelteams adviseren wij de teamscholing binnen 2 jaren af te ronden.
Het is ook mogelijk de teamscholing te beperken tot 1, 2 of 3 trappen. Vanwege de inhoudelijke opbouw moeten de trappen echter in de volgorde 1 t/m 4 doorlopen worden. Het is dus niet mogelijk een latere trap te kiezen zonder dat voorafgaande trappen gevolgd zijn. Vanuit de instelling moet bewaakt worden dat de samenstelling van de scholingsgroep bij het doorlopen van de trappen zo weinig mogelijk verandert (kleine mutaties zullen onvermijdelijk zijn).

Module 1 Neurowetenschappelijke achtergronden van de neurorevalidatie
Neurofilosofie, neuroanatomie, neurofysiologie, overzicht stoornissen na hersenbeschadiging. Practicum neuroanatomie (hersenmodellen).
Inleveren en bespreking kleine casussen (1 per deelnemer).

Module 2 Veranderingen/stoornissen van cognitie en gedrag door hersenbeschadiging
Neuropsychologische stoornissen: apraxie, agnosie, afasie, neglect, amnesie, executieve stoornissen. Gedragsverandering na hersenbeschadiging en de analyse ervan. Functionele evaluatie (klinimetrie, tests, schalen etc.)
Video-observatie van een CVA-patiënt met discussie. Bespreking naar aanleiding van eigen ingebrachte patiënt.

Module 3 Interventie: biologische en leertheoretische fundamenten
Plasticiteit en herstelmechanismen met consequenties voor de praktijk. Theorieën over motorisch leren en hun praktische toepassing. Overzicht over de vele leerprincipes en hun toepassing in de behandeling. Wat is waarom geschikt voor wie?
2 video-observaties met discussie.

Module 4 Synthese: de patiënt centraal
Stoornisgerichte behandeling: welke strategieën zijn mogelijk bij de afzonderlijke stoornissen? Hoe komt al het besprokene samen in een samenhangende patiëntgerichte interventie?
Ingebrachte eigen patiënten met discussie

In overleg met de instelling kunnen de accenten anders gelegd worden.

Voor een uitgebreid programma zie deze pagina

Docenten
Docenten van de teamscholing zijn:

 • Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper
 • Ed Janssen, fysiotherapeut
 • Dr. Jorn Hogeweg, neuropsycholoog/fysiotherapeut
 • Drs. Patrick van der Molen, psycholoog, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut
 • Drs. Jan Wiersma, neuropsychiater
 • Dr. Agali Mert, revalidatie-arts

Studiemateriaal
Tijdens iedere trap van de teamscholing wordt een werkboek gebruikt. Dit wordt zonder extra kosten door het ITON geleverd. Daarnaast worden de volgende 3 boeken gebruikt (B. van Cranenburgh, BSL/Springer):

Deze boeken zijn via een “scratchcode” gekoppeld aan Studiecloud. Via Studiecloud heeft iedere deelnemer toegang tot

 • zelftoetsing: vragen met kernantwoorden
 • talrijke video-beelden
 • belangrijke sleutelartikelen

Vooraf wordt geïnventariseerd hoeveel boeken nodig zijn. Via het ITON kunnen de boeken met korting geleverd worden.
Daarnaast is het handig als iedere deelnemer beschikt over een atlas neuroanatomie. Geschikt is bijvoorbeeld: Sesam atlas van de anatomie, deel 3. Dit kan via iedere boekhandel besteld worden.

Duur
De volledige opleiding duurt 12 dagen en is opgebouwd uit 4 modules, bij voorkeur te spreiden over een periode niet langer dan 2 jaren. De opleiding kan echter beperkt worden tot 1, 2 of 3 trappen.

Studiebelasting
Het aantal contacturen per module bedraagt 3 x 6 = 18 uren. De thuisstudie-belasting zal individueel sterk wisselen. Gemiddeld kan hiervoor ook 18 uren gerekend worden. De totale studiebelasting per module is dus 36 uren.
Voor de volledige teamscholing bedraagt de totale studiebelasting dus 4 x 36 = 144 uren.

Deelnemers
De aanwezigheid van alle relevante disciplines wordt nadrukkelijk geadviseerd. Bij het ontbreken van één of meer disciplines kunnen misverstanden ontstaan bij de patiëntenzorg en kan de teamscholing zijn doel voorbijschieten.

Het maximale aantal deelnemers is 25. Een overschrijding van dit aantal is bespreekbaar en kan worden opgevangen door  extra tijd en/of docenten (tegen meerprijs).

Een deelnemer verplicht zich alle cursusdagen bij te wonen en de bijbehorende oefeningen en opdrachten uit te voeren. Bovendien wordt verwacht dat de deelnemer gemotiveerd is en geïnteresseerd is in de problematiek. Dit betekent dat de scholing niet “van boven” wordt opgelegd, maar op een vrije individuele keuze berust. Soms eist de werkgever dat de cursusuren worden ingehaald; dit is niet wenselijk aangezien het ten onrechte suggereert dat inhoudelijke verdieping en reflectie niet tot het werk behoren. Het is naar ons idee reëel dat de werkgever een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Certificaat en accreditatie
Aan het einde van module 4 wordt een certificaat uitgereikt. Als eis wordt gesteld dat de deelnemer alle dagen volledig aanwezig is geweest en aan de opdrachten heeft voldaan. Op het certificaat staat de totale studiebelasting vermeld (contacturen + thuisstudie).

Accreditatiegegevens staan niet op het certificaat vermeld, aangezien deze per beroepsgroep verschillen. Omdat ITON-cursussen in principe gevolgd worden door meerdere disciplines – en dat is bij een teamscholing per definitie zo – is de accreditatie-situatie nogal onoverzichtelijk. Iedere beroepsgroep hanteert zijn eigen regeling en het aantal te behalen punten verschilt per beroepsgroep. Daarbij komt dat regelingen voortdurend veranderen.
Informatie over accreditatiepunten vindt u in de laatste kolom (TSNR) van de accreditatietabel.

Klik hier om deze pagina te printen