Snel naar:

Opleiding en cursussen

Opleiding Neurorevalidatie

De opleiding Neurorevalidatie bestaat uit twee delen van negen dagen: Neurorevalidatie deel 1 (NR1), en deel 2: Neuro-interventie (NR2). Behalve presentaties door docenten zijn er practica en werkgroepen, alsmede inbreng van eigen casuïstiek. Het is mogelijk de twee delen over meer jaren te verspreiden.

NR1: Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse, negen dagen
Gericht op de problematiek rond hersenbeschadiging (CVA, hersentrauma) bij volwassenen en kinderen, op korte en lange termijn, met een sterk accent op cognitieve en gedragsmatige gevolgen. Theorieën over hersenschors en hemisfeerspecialisatie. Inzicht in en herkenning van neuropsychologische funktiestoornissen (agnosie, apraxie etc.). Observatie (video) en evaluatie (onderzoek en tests). Inbreng en bespreking eigen casuïstiek. Praktische oefeningen. Practicum neuropsychologisch onderzoek. Bedoeld voor zorgverleners die professioneel te maken hebben met patienten met hersenbeschadiging: artsen, paramedici, psychologen, verpleegkundigen.
NB: Cursus ‘Neuro-intro’ (NAFY) wordt aanbevolen als opstap.

Programma NR1
Brochure Opleiding Neurorevalidatie

NR2: Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie, negen dagen
Neurorevalidatie deel 1 (NR1), of opleiding psychologie, afstudeerrichting neuropsychologie, moet zijn gevolgd (diploma overleggen). Plasticiteit van het zenuwstelsel, funktieherstel na hersenbeschadiging, leertheorieën als basis voor het revalidatieproces. Principes m.b.t. training van patiënten met hersenbeschadiging (kinderen met hersentrauma, volwassenen met CVA), met een sterk accent op neuropsychologische funktiestoornissen en gedragsverandering. Overzicht over het brede en heterogene therapeutische repertoire. Systematische bespreking van de aanpak bij specifieke stoornissen (bijv. geheugen, aandacht, executieve funkties etc.). Diverse practica, o.a. in ontwerpen van specifieke interventies en opzetten van een integraal patiëntgericht behandelplan. Bedoeld voor diegenen die zich actief met interventie bij hersenbeschadiging (willen) bezighouden.

Uitgebreide informatie over de opleiding Neurorevalidatie: klik hier.
Programma NR2
Brochure Opleiding Neurorevalidatie


Cursussen

Cursussen geven in één of meer dagen een entree/overzicht over een onderwerp. De cursussen zijn zo ontworpen dat combinaties mogelijk zijn, bijv.:

  • Neuro-intro + CVA + Plast: Interessant voor diegenen die nog weinig ervaring hebben met neurowetenschappen en hersenbeschadiging
  • Plast + Motorisch leren + Muziek en brein: interessant voor ieder die zich bezighoudt met leerprocessen (docenten in sport en muziek, musici, therapeuten).

NR 1e lijn: Neurorevalidatie in de eerste lijn, drie dagen.
De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis, en probeert zijn leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen worden verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet, worden gepresenteerd. Deze cursus is nuttig voor huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, thuiszorg en andere hulpverleners in de eerste lijn.
Programma NR1e lijn

KIN: Kinderneuropsychologie, vijf dagen
Deze cursus belicht de normale ontwikkeling van hersenen en gedrag als basis voor het begrijpen van afwijkingen. De neuropsychologische gevolgen van verworven hersenbeschadiging en van ontwikkelingsstoornissen komen aan de orde, zoals autisme, dyspraxie, DCD, NLD, ADHD en dyslexie. De grote diversiteit van stoornissen en problemen, en van aanpak en interventies zal benadrukt worden. Ook wordt aandacht besteed aan de uiteenlopende en vaak niet-onderkende vormen van epilepsie bij kinderen. Interessant voor bv artsen, kindertherapeuten, leraren mytylschool, orthopedagogen.
Programma KIN

Pijn: Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling, vijf dagen
Zin en onzin van pijn, pijnzin en pijnbestrijding. Fysiologische en psychologische verklaringsmodellen voor chronische pijn. Rol van neuroplasticiteit bij pijn. Cognitie en pijn. Consequenties voor de praktijk: evaluatie en therapie. Bespreking van de huidige opvattingen over enkele pijnsyndromen: lage rugpijn, complex regionaal pijnsyndroom (“CRPS”), post-CVA-pijn, fantoompijn. De cursus biedt concepten en uitgangspunten die als basis kunnen dienen voor een adequaat functionerend pijnteam.
Programma PIJN

Mot: Motorisch leren, vier dagen
Het (leren) beheersen van vaardigheden speelt in ieders leven een rol. Over het leren van motorische vaardigheden bestaan vele ideeën. Deze cursus geeft een overzicht van theorieën over motorisch leren met voorbeelden uit sport, muziek en revalidatie. Inzicht in de rol van de hersenen tijdens het leren kan een inspiratiebron zijn. Ook nieuwe theorieën uit de bewegingswetenschappen suggereren soms een andere aanpak dan de gebruikelijke. De consequenties voor de aanpak bij het leren van sport- of muziekvaardigheden en voor de revalidatie zullen worden uitgewerkt. Bedoeld voor sporttrainers, therapeuten en muziekdocenten.
Programma MOT

Nseks: Seksualiteit na hersenbeschadiging, twee dagen
Na hersenbeschadiging gaat het leven veranderd door. Ook het seksueel functioneren verandert door fysieke, neuropsychologische, psychische en psychosociale factoren. De cursus biedt een overzicht van deze veranderingen, geeft praktisch bruikbare analysemodellen alsmede een aanzet tot mogelijke interventies, aan de hand van uiteenlopende praktijkcasussen.
Programma NSeks

SOLK: Drieluik Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, één dag
Minstens 40% van de lichamelijke klachten die zich aandienen in de eerste lijn blijven onverklaard. Ook behandelars in ziekenhuizen en andere instellingen hebben hier vaak mee te maken. Deze cursusdag geeft inzichten vanuit drie disciplines: wetenschappelijk (biopsychosociaal) onderzoek, revalidatiegeneeskunde en klinische psychologie. Wat zijn de verschillen en raakvlakken? Vanuit ieder van deze perspectieven zullen implicaties voor de praktijk worden aangegeven: hoe herkennen we SOLK en hoe pakken we deze klachten aan?
Programma SOLK

NAFY: Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie, één dag
Een entrée in de neurowetenschappen. Basisbegrippen uit de neuroanatomie en neurofysiologie. Practicum en diverse oefeningen aan de hand van hersenmodellen. Gevolgen van gelokaliseerde laesies op functie-, activiteits- en participatieniveau. Deze dag is bedoeld voor diegenen die hun kennis willen opfrissen, en wordt aanbevolen als opstap voor de Opleiding Neurorevalidatie deel 1: Probleemanalyse.
Programma NAFY

CVA: CVA, meer dan een parese, één dag
Maar al te gemakkelijk wordt aangenomen dat de parese het belangrijkste probleem van de CVA-patiënt is. Niets is minder waar. Voor het weer kunnen oppakken van het leven zijn cognitieve stoornissen, emotionele, gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen van essentiële betekenis. Deze dag biedt een overzicht van deze stoornissen, en de praktische consequenties ervan zullen worden aangegeven. Deze dag is zeer geschikt voor diegenen die (nog) weinig ervaring hebben met CVA-patiënten, maar zich in de materie willen inwerken.
Programma CVA

NPO: Van neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk, één dag
Neuropsychologische functiestoornissen treden vaak op na hersenbeschadiging (CVA, trauma) en kunnen de oorzaak zijn van veel problemen in het dagelijks leven: moeite met aankleden, verdwalen, angst in een vreemde omgeving, onbegrepen gedrag etc. Het goed in kaart brengen van deze stoornissen is daarom van groot belang. Veelal wordt er door een psycholoog een neuropsychologisch onderzoek (NPO) afgenomen waarna de bevindingen met betrokken teamleden worden gedeeld. Op deze cursusdag wordt, mede aan de hand van talrijke praktische voorbeelden, uitleg gegeven over neuropsychologische functiestoornissen in relatie tot het interpreteren van bevindingen en conclusies uit neuropsychologisch onderzoek. Bedoeld voor alle disciplines die werken met mensen met hersenbeschadiging.
Programma NPO

Plast: Het plastische brein, één dag
De rol van plasticiteit bij ontwikkeling, leren en herstel na hersenbeschadiging en bij pijn. Wij zijn nu tot het inzicht gekomen dat hersenen en zenuwcellen voortdurend van eigenschappen veranderen, ook bij volwassenen. Het leren van vaardigheden (pianospelen, tennissen etc) heeft zijn biologische basis in deze plasticiteit. Herstel na hersenbeschadiging blijkt te berusten op ingrijpende neurale reorganisatie. Ook bij het ontstaan van chronische pijn speelt plasticiteit een rol. Wellicht schuilen hierin voor de toekomst nog onvermoede mogelijkheden. Bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in biologische achtergronden van leren en herstel.
Programma PLAST

Muz: Muziek en brein, één dag
Juist zoals de taalontwikkeling plaats kan vinden dankzij vorming van specifieke neurale taal-netwerken, nestelt muziek zich in het brein. Verschillende muziektaken zijn op een verschillende wijze neuraal verankerd (klarinetspelen, muziek luisteren, noten lezen, componeren). Onderzoek met beeldvormende technieken alsmede de analyse van de problemen die musici met hersenbeschadiging ondervinden hebben ons veel geleerd over de relatie tussen muziek en brein. Bedoeld voor musici en andere geïnteresseerden.
Programma MUZIEK

BPijn: Baringspijn, vanuit een neurowetenschappelijk perspectief, drie dagen
Door Irena Veringa (verloskundige) wordt in het ITON een driedaagse cursus over baringspijn aangeboden: Meer informatie en inschrijven via www.mindingeboorte.nl

NB De cursussen Neurorevalidatie in de eerste lijn en Motorisch leren worden ook in Maassluis gegeven. Zie voor informatie en inschrijving: www.scholingrandstadwest.nl

 

Klik hier om deze pagina te printen